ایران من

 

در حال حاضر بیش از 840 بیمارستان در کشور فعال است. از این تعدا د بیش از 500 بیمارستان دولتى هستند که بیش از نیمى از آنها آموزشی اند. بار عمده کار بیمارستا نها بر دوش دستیاران تخصصى پزشکى و اینترن هاست.

 دستیاران باوجو د مبلغ دریافتی ناچیز، درآمدزایی فوق العاده ای برای بیمارستا نها دارند. درآمدزایى یک دستیار برای بیمارستا نها با احتساب میانگین ده ویزیت روزانه از بیماران بستری و ویزیت پنجاه بیمار در هر کشیک و ده کشیک در هر ماه، ماهیانه بیش از دو میلیون تومان است. با احتساب حقوق متوسط 250 هزار تومانى دستیاران،

دانشگا هها از دستیاران خو د درآمد سرشارى را کسب مى کنند

وضعیت فعلى دستیاران

مشکل خوابگاه دستیاران از دو سال پیش جدى شد. به همین دلیل دستیاران سال یک و دو درگیر این مشکل هستند. دانشگاه براى کمک به دستیاران وام و دیعه مسکن پر داخت مى کند. این وام در حدو د دو میلیون و پانصد هزار تومان است که آن هم در سا لجارى در بعضى از دانشگا هها (به طو رمثال دانشگاه علوم پزشکى ایران) پر داخت نشده است. حتى اگر این وام پر داخت شو د جوابگوى نیاز مسکن دستیاران نیست. براى مثال براى اجاره آپارتمانى 60 مترى در منطقه خیابان نواب صفوى حدو د 5 میلیون تومان پول پیش و ماهى 100 هزار تومان اجاره لازم است و یا در خیابان کارگر جنوبى براى اجاره خان هاى 40 مترى یک میلیون تومان پول پیش و ماهى 250 هزار تومان اجاره مى گیرند. مشکل اسکان دستیاران آنقدر جدى است که بعضى از دستیاران مجرد به ناچار در پاویون زندگى مى کنند.

اگر دستیاران متأهل باشند و یا بیمارستان پاویون کوچکى داشته باشد، مشکل چند برابر مى شو د. در حال حاضر بیشتر دستیاران در منزل اقوام، مسافرخانه ها، منزل دستیاران سال بالاتر و یا اقامتگا ههاى دولتى زندگى مى کنند. هیچ کدام از این گزینه ها امکان اسکان دائمى را براى دستیاران متأهل به وجو د نمى آورد. دستیاران متأهل همراه خانوا ده مجبور هستند مدت کمى در هر مکان بمانند و دوباره به دنبال سرپناه دیگرى باشند.

 

حقوق دریافتى دستیاران در کشورهاى دیگر دنیا

در ایالات متحده، ساعت کارى دستیاران حداکثر ۳۲۰ساعت در ماه است. شیفت کارى بیشتر از24 ساعت ممنوع است و بعد از 24 ساعت، دستیاران

دیگر مسئولیت قانونى ندارند. پر داخت حقوق دستیاران مطابق جدول زیر است:

34000 دلار در سال دستیار سال اول 46000

37000 دلار در سال دستیار سال دوم 47000

38000 دلار در سال دستیار سال سوم 49000

39000 دلار در سال دستیار سال چهارم 52000

52000 دلار در سال دستیار سال پنجم 55000

2000 دلار بیشتر رزیدنت ارشدنیز بیش از 3500دریافت مى کند. همچنین از نظر اسکان، خوابگاه و یاوامهای بانکی مناسب برای دستیاران در نظر گرفته 

 مى شو د. در بسیارى از کشورهاى پیشرفته پذیرش در دوره دستیارى به معنى برخور دارى ازرفاه و درآمد مالى بسیار بالاست.

حقوق و مزایاى کارى دستیاران در ایران

آزمون دستیارى در واقع سختترین رقابتى است که پزشکان مشتاق به 

ادامه تحصیل با آن روبر ومى شوند. مطالعه 23 درس بالینى و غیربالینى در قالب حداقل 25 کتاب از رفرانسهاى متفاوت، کار بسیار دشوارى است. بیش از بیست هزار پزشک عمومى در امتحان شرکت مى کنند و کمتر از ده درصدآنها پذیرفته مى شوند. پذیرفته شدگان حقوقى معا دل230 هزار تومان ( دستیاران مجر د){ ما هنوز همون ۲۰۵ هزار تومن سال قبل را میگیریم و هنوز حقوقمون به ۲۳۰ تومن نرسیدهتا 285 هزار تومان( دستیاران متأهل) دریافت مى کنند.

 با یک حساب سا ده مشخص مى شو د که دریافتى دستیاران کمتر از هزار تومان در ساعت است. دستیاران رشته هاى مختلف 10 تا 20 کشیک در ماه دارند. بنا بر قوانین فعلی، دستیاران حق هیچگونه فعالیت درمانی درآمدزا را ندارند و برخلاف سایر پزشکان شاغل در دستگا ههای دولتی، حق محرومیت از مطب نیز نمی گیرند. به دستیاران بن کتاب و بیمه درمانی تعلق نمی گیر د و تنها مى توانند از وام ضرورى، وام از دواج و وام و دیعه مسکن استفا ده کنند. بیشتر این وا مها به دلیل کمبو د منابع مالى دانشگا هها پر داخت نمى شو د.

شوراى صنفى دستیاران

دستیاران با وجو د اینکه پزشک عمومى هستن اما چندان مور د توجه سازمان نظام پزشکى قرا ر نمى گیرند. از سوى دیگر در دانشگاه هم از فعالیتهاى صنفى دانشجویان فاصله زیا دى دارند. جز اعتراض به افزایش ظرفیت پذیرش دستیار، هیچ فعالیت صنفى دیگرى از دستیاران دیده نمى شو د.

 منبع: دو هفته نامه طبیب شماره ۳۴ آذر ۸۶ انتشارات تیمورزاده

+نوشته شده در سه‌شنبه 29 آبان‌ماه سال 1386ساعت11:35 ب.ظتوسط مهرداد | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)