ایران من


There's a hero if you look inside your heart.
You don't have to be afraid of what you are.
There's an answer if you reach into your soul
and the sorrow that you know will melt away.
And then a hero comes along
with the strength to carry on
and you cast your fears aside
and you know you can survive.
So, when you feel like hope is gone
look inside you and be strong
and you'll finally see the truth
that a hero lies in you.
It's a long road when you face the world alone.
No one reaches out a hand for you to hold.
You can find love if you search within yourself
and the emptiness you felt will disappear.
And then a hero comes along
with the strength to carry on
and you cast your fears aside
and you know you can survive.
So, when you feel like hope is gone
look inside you and be strong
and you'll finally see the truth
that a hero lies in you.
Lord knows dreams are hard to follow,
But don't let anyone tear them away.
Hold on, there will be tommorow.
In time you'll find the way.
And then a hero comes along
with the strength to carry on
and you cast your fears aside
and you know you can survive.
So, when you feel like hope is gone
look inside you and be strong
and you'll finally see the truth
that a hero lies in you.
Tha a hero lies in you,
that a hero lies in you


قهرمانی دردرون تو وجود دارد اگر که به خودت نگاهی بندازی
نباید از چیزی که هستی واهمه ای داشته باشی
جوابی وجود دارد اگر که تو به خودت برسی ( خودت را پیدا کنی)
و اندوهی که تو (در خود) سراغ داری جاری خواهد شد
و سپس قهرمان به میدان می آید
با نیرویی که بتواند ادامه دهد
و تو ترس را کنار میزنی
و تو می دانی که می توانی زندگی کنی (به زندگی واقعی ادامه دهی)
پس, هنگامی که احساس می کنی آرزوهایت از دست رفته اند
به درونت نگاهی بینداز و قوی باش
و سر انجام حقیقت را خواهی یافت
که قهرمانی در(کالبد) تو آرمیده
این راه خیلی طولانی خواهد بود اگر که بخواهی با دنیایت تنها مواجه بشی
کسی به قصد کمک دستی برای یاری سمت تو دراز نمی کنه
تو اگر که جستجو کنی میتونی عشق را در خود بیابی
و پوچیی که حس کردی نا پدید خواهد شد
و سپس قهرمان به میدان می آید
با نیرویی که بتواند ادامه دهد
و تو ترس را کنار میزنی
و تو می دانی که می توانی زندگی کنی (به زندگی واقعی ادامه دهی)
پس, هنگامی که احساس می کنی آرزوهایت از دست رفته اند
به درونت نگاهی بینداز و قوی باش
و سر انجام حقیقت را خواهی یافت
که قهرمانی در(کالبد) تو آرمیده
خدا می داند که به دنبال رویا ها رفتن چقدر سخت است
اما نگذار که کسی آنها را از تو بگیرد
ثابت قدم باش, فردایی و جود خواهد داشت
در آن زمان تو راه را می یابی
و سپس قهرمان به میدان می آید
با نیرویی که بتواند ادامه دهد
و تو ترس را کنار میزنی
و تو می دانی که می توانی زندگی کنی (به زندگی واقعی ادامه دهی)
پس, هنگامی که احساس می کنی آرزوهایت از دست رفته اند
به درونت نگاهی بینداز و قوی باش
و سر انجام حقیقت را خواهی یافت
که قهرمانی در(کالبد) تو آرمیده
که قهرمانی در(کالبد) تو آرمیده
که قهرمانی در(کالبد) تو آرمیده

+نوشته شده در چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1388ساعت01:06 ق.ظتوسط مهرداد | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)